HỢP TÁC

Fibo cung cấp cơ chế hợp tác theo từng mức độ. Doanh Nghiệp dễ dàng lựa chọn gói phù hợp theo nhu cầu phát triển, hoặc trao đổi ý tưởng để cùng tạo nên những giá trị mới.

 • Có tài khoản và cho chấm điểm tại me.creditscore.vn
 • Được Fibo hỗ trợ để Tổ Chức Tín Dụng giải ngân nhanh cho Khách hàng trong 24h
 • Được để logo 2 công ty (Fibo + ABC)

   » Duy trì: 0 VND/tháng

 • Có tài khoản và cho chấm điểm tại me.creditscore.vn
 • Được Fibo hỗ trợ để Tổ Chức Tín Dụng giải ngân nhanh cho Khách hàng trong 24h
 • Được để logo 2 công ty (Fibo + ABC)
 • API chủ động

  » Duy trì: 500.000 VND/tháng
  » API chủ động: 33.000 VND/request

 • Có tài khoản và cho chấm điểm tại me.creditscore.vn
 • Được Fibo hỗ trợ để Tổ Chức Tín Dụng giải ngân nhanh cho Khách hàng trong 24h
 • Được để logo 2 công ty (Fibo + ABC)
 • API chủ động
 • Độc lập tuyệt đối, Fibo không được can thiệp vào bất kỳ điều gì liên quan đến Doanh Nghiệp (thông tin điểm số Khách hàng, quy trình tương tác,..)

  » Duy trì: 25.000.000 VND/tháng
  » API chủ động: 23.000 VND/request