Quy trình: Chấm Điểm Tín Dụng & Vay Nhanh

  • Mỗi cá nhân tự Chấm Điểm Tín Dụng của chính mình.
  • Chúng tôi sẽ giúp bạn phần còn lại: nhận khoản vay chỉ trong 24h.

 » Lưu ý :

  • Điểm Tín Dụng là Quá Khứ và dự đoán tương lai của bạn (chiếm 90%).
  • Kết Quả Cuối Cùng (được vay/không được vay) phụ thuộc vào sự Trung Thực của bạn (chiếm 10%).

hướng dẫn quy trình chấm điểm

  1. Hướng dẫn lấy Mã Xác Nhận:

  2. Nhập Mã xác nhận:

  3. Kết quả Điểm Tín Dụng:

  4. Nhập thông tin cá nhân:

  5. Chấm Điểm lại lần nữa để bảo đảm tính chính xác:

  6. Xem lại Thông Tin trước khi Yêu Cầu Vay: